Với hơn 300 cán bộ nhân viên được phân bố công tác ở 3 khối nghiệp vụ, 6 khối chuyên môn

và 4 công ty thành viên, SCQC được tổ chức với bộ máy hoạt động như sau:

Ông Hoàng Đôn Dũng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thạc sĩ quản lý dự án (AIT)

Kỹ sư xây dựng /Kỹ sư ASEAN

Bà Hoàng Thị Hải Anh

Thành viên Hội đồng quản trị

Thạc sĩ quản lý dự án (AIT) / Kỹ sư xây dựng

Ông Trần Tiến Đệ

Thành viên Hội đồng quản trị

Thạc sĩ Quản lý xây dựng / Kỹ sư xây dựng

Ông Nguyễn Bảo Quốc Thuần

Thành viên Hội đồng quản trị

Thạc sĩ Quản lý xây dựng / Kỹ sư xây dựng

 

 

Bà HOÀNG THỊ HẢI ANH Tổng Giám đốc

THẠC SỸ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp

Ông Trần Tiến Đệ Phó Tổng giám đốc

THẠC SỸ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Kỹ sư xây dựng

   
Ông Bùi Văn Bảo

Trưởng Ban kiểm soát

Thạc sĩ quản lý dự án (AIT)

Kỹ sư xây dựng

Ông Nguyễn Phước Hải

Thành viên

Thạc sĩ quản lý dự án (AIT)

Kỹ sư xây dựng

Bà Trần Minh Hằng

Thành viên

Cử nhân kế toán

THÀNH TÍCH

 

Đối tác của chúng tôi

Khách hàng doanh nghiệp

Nước ngoài, Liên doanh