CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SAFE HOUSE (SHC)

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
ThS KS Phan Xuân Nhật, Tổng Giám đốc
NHÂN SỰ
– Tổng số: 30, trong đó:
– Lãnh đạo: 1
– Xây dựng: 25
– Khác: 4
VĂN PHÒNG:
25 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp.HCM
Đọc tiếp:   CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN 3