CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN 2

CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN 2

HĐQT, BAN KIỂM SOÁT.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

ThS KS Bùi Văn Bảo, Tổng Giám đốc

KS Trần Văn Giàu, Phó Tổng Giám đốc

NHÂN SỰ:

– Tổng số: 66, trong đó:

– Ban lãnh đạo: 2

– Xây dựng: 50

– M&E: 9

– Khác: 5

VĂN PHÒNG:

61 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận

NĂNG LỰC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY SCQC2

LOẠI CÔNG TRÌNH:

Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

( Khu vực đầu tư tư nhân và nước ngoài)

LOẠI DỊCH VỤ:

– Tư vấn QLDA

– Giám sát xây dựng, tư vấn nghiệm thu

– Thẩm tra thiết kế biện pháp thi công

NHIỆM VỤ CỘNG THÊM

– Tư vấn đầu thầu và lập hồ sơ mời thầu.

– Thẩm tra thiết kế và dự toán.

CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN 2
Đọc tiếp:   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SCQC1