KHỐI NGHIỆP VỤ

Khối điều hành gồm 3 Ban giúp Tổng Giám đốc điều hành Công ty:

1. BAN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Ông Phan Kỳ Nam, Trưởng ban Tổ chức hành chính

Thành phần: gồm 13 người

Nhiệm vụ chung: hành chính / tổ chức / lao động tiền lương / quản lý thiết bị, hồ sơ.

2. BAN KẾ TOÁN TÀI VỤ

Ông Phan Anh Tuấn Kiệt, Kế toán trưởng

Thành phần: gồm 4 người

Nhiệm vụ chung: Kế toán / tài vụ / thanh toán / thuế.

3. BAN KẾ HOẠCH KINH DOANH

Bà Hoàng Thị Hải Anh, Trưởng ban Kế hoạch kinh doanh

Ông Nguyễn Minh Đạm, Phó ban

Thành phần: gồm 5 người

Nhiệm vụ chung: Hợp đồng / marketing / điều hành sản xuất / kế hoạch / thanh lý / nghiệm thu.

Đọc tiếp:   Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *