Nước ngoài, Liên doanh

Là các đối tác mời thực hiện các dự các có yếu tố nước ngoài, hay là liên doanh với các doanh nghiệp trong nước như là:

   

Đọc tiếp:   Quản lý nhà nước