HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Hoàng Đôn Dũng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thạc sĩ quản lý dự án (AIT)

Kỹ sư xây dựng /Kỹ sư ASEAN

Bà Hoàng Thị Hải Anh

Thành viên Hội đồng quản trị

Thạc sĩ quản lý dự án (AIT) / Kỹ sư xây dựng

Ông Trần Tiến Đệ

Thành viên Hội đồng quản trị

Thạc sĩ Quản lý xây dựng / Kỹ sư xây dựng

Ông Nguyễn Bảo Quốc Thuần

Thành viên Hội đồng quản trị

Thạc sĩ Quản lý xây dựng / Kỹ sư xây dựng

Ông Thân Đức Quốc Việt

Thành viên Hội đồng quản trị

Thạc sĩ GEM (AIT) / Kỹ sư xây dựng

Đọc tiếp:   BAN KIỂM SOÁT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *